Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Offertes en prijslijsten dienen ter titel van inlichting, maar kunnen nooit enige verbintenis met zich meebrengen. De vermelde prijzen duiden op afhaling in ons magazijn, transportkosten zijn ten laste van de klant. Er wordt Franco geleverd bij netto bestelling vanaf 250€ . Uitgezonderd voor stukken langer dan 2m en paletten

Een bestelling is pas definitief na onze orderbevestiging, en de vermelde betalingsvoorwaarden, verkoopsvoorwaarden en prijzen zijn de enige geldende. Wij behouden ons het recht aanbiedingen van onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen nietig te verklaren. Opgegeven levertermijnen zijn geschat en overschrijding kan niet leiden tot betalen van schadevergoeding of annulering van de bestelling.

Nieuwe en sporadische klanten (die langer dan 12maand niets hebben aangekocht) worden verzocht om de eerste 1000€ contant te betalen vóór levering.

Voor Orders groter als 2500€ exl Btw wordt een voorschot gevraagd bij bestelling, een voorschot voor levering en de rest op 30dagen.

Alle klachten die gedetailleerd, gemotiveerd en gegrond zijn dienen uiterlijk binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen rechtstreeks aan de leverancier te worden geadresseerd.

De verzending van de goederen geschiedt altijd op risico van de koper, terugzending dient vrachtvrij te geschieden.

Het louter verstrijken van vaste leveringsdata ontbindt het contract niet, in dergelijk geval is ontbinding slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij een laatste redelijke leveringstermijn wordt gegeven.

Onze facturen zijn betaalbaar te Waregem. Bij niet-betaling op de vervaldag begint onmiddellijk een interest van 12% op jaarbasis te lopen, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bij niet-vermelding van de vervaldag is de factuur contant betaalbaar in EUR.

Alle innings – en protestkosten van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, postontvangkaarten en andere zijn ten laste van de koper. Het aanbieden van wissels verandert de plaats van betaling niet.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12 %, met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 2.000,00 EUR zelfs bij toekenning respijttermijnen, dit boven de intrest en de gebeurlijke gerechtskosten, en onafgezien van artikel 1244 B.W.

Bij betwisting is alleen de Rechtbank van Koophandel van Kortrijk of het Vredegerecht van Waregem bevoegd, zelfs bij acceptwissels.

De uitvoering van bestelling kan vertraagd en zelfs geweigerd worden zo vorige leveringen van dezelfde of van vorige overeenkomsten niet of veel te laat werden betaald.

De vertegenwoordigers hebben geen machtiging om gelden te ontvangen.

In verband met gebreken, wijzen wij erop dat eventuele klachten vóór verwerking of plaatsing ons kenbaar moeten gemaakt worden. Dergelijke klachten zijn daarna niet ontvankelijk. Voor de goede plaatsing en de werking van de door ons geleverde systemen en materialen nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons.

Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien.

Gevallen van overmacht zijn het niet leveren van de goederen door onze leveranciers, arbeidsstakingen en uitsluitingen, uit- en invoerverbod, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten en wetsbepalingen. Zij geven ons het recht naar onze keuze onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren, of later uit te voeren.

De andersluidende algemene verkoopsvoorwaarden van de wederpartij kunnen deze verkoopsvoorwaarden niet ontkrachten en binden ons niet tenzij de wederpartij ons daarop uitdrukkelijk heeft gewezen en wij haar voorwaarden schriftelijk hebben aanvaard.

Partijen zijn het eens dat op ieder van onze overeenkomsten en op de procedure enkel het Belgisch recht van toepassing is.

Bij niet- of gedeeltelijke betaling van de koopsom blijft het geleverde goed eigendom van de verkoper, dit bij uitdrukkelijk conventioneel beding datautomatisch van rechtswege van toepassing is bij wanprestatie omtrent de levering.

Bij contractbreuk heeft de verkoper de keuze de uitvoering van het contract te vorderen ofwel de koop/verkoop als verbroken te aanzien en een schadevergoeding te eisen welke bij overeenkomst wordt bepaald op 30% van de koopsom: artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek is hieromtrent van toepassing.

Hulp nodig?

Nood aan professioneel advies voor uw project? Onze experts leggen u alles haarfijn uit tijdens een vrijblijvend gesprek.